News

[KENS 5] San Antonio activist says ‘time sto…